သစ္ပင္ေပၚလာနားသည့္ ငွက္ကို ဖမ္းဖို႔ႀကိဳးစားသည့္ က်ားသစ္ (႐ုပ္သံ) - DVB