ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ၀င္မ်ား ရန္ကုန္တြင္ မဲဆြယ္ - DVB