မိုးေကာင္းတြင္ အိမ္မိုးရန္ သက္ကယ္ခုတ္သြားရာမွ အမ်ဳိးသမီး ၁ ဥိီး မိုင္းထိေသဆံုး - DVB