မိန္းကေလးေမြးလို႔ ဇနီးႏွင့္စကားမ်ားၿပီး ၆ ရက္သားသမီးကို ဖခင္က ဓာတ္မီးျဖင့္ ႐ိုက္သတ္ - DVB