လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ခ်ဳိးေဖာက္ခံရသည့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ကန္ေဒၚလာ ၂၁၃ သန္း ေလ်ာ္ေၾကးေပး - DVB