သာစည္တြင္ က်ပ္သိန္း ၁၂၀ ေက်ာ္တန္ဖုိးရွိ တရားမဝင္သစ္မ်ား ဖမ္းမိ - DVB