ထုိင္း၊ အေမရိကန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား ကမ္းတက္တပ္ဖြဲ႔မ်ား စစ္ေရးေလ့က်င့္ (႐ုပ္သံ) - DVB