ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္း အမႈိက္ပုံတခုတြင္ က်ည္ေဘာက္မ်ား ေတြ႔ရွိ - DVB