“ေသြးေတြမွ အမ်ားႀကီးပဲ” ေမာ္လၿမိဳင္မွ ႏွိပ္စက္ခံ အိမ္အကူမိန္းကေလး ၂ ဦး (႐ုပ္သံ) - DVB