မိတီၳလာတြင္ နဝမတန္းေက်ာင္းသားအား ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း ဝင္႐ုိက္မႈျဖစ္ပြား - DVB