တိုက္တုန္း ခိုက္တုန္း မိုက္မဲတုန္း ေခါင္းေဆာင္ေတြမွာ တာ၀န္အရွိဆံုးဟု ဦးေရႊမန္း ေျပာ - DVB