အဆိပ္ျပင္းေႁမြ ၂ ေကာင္ၾကားမွ အသက္လုအားၿပိဳင္တိုက္ပြဲ (႐ုပ္သံ) - DVB