ပဒုိမန္းရွာလူငယ္ေခါင္းေဆာင္ဆုကို ကရင္စာေပျမႇင့္တင္လုပ္ေဆာင္သည့္ စသူလႈိင္၀င္းအားခ်ီးျမႇင့္ - DVB