တနသၤာရီတုိင္းတြင္ ေျမျမႇဳပ္မုိင္းမ်ား စတင္ရွင္းလင္းမည္ - DVB