လူ ၆ ဦးကို သတ္စားခဲ့ၿပီး လြတ္ေျမာက္ေနသည့္ က်ားကို ရြာသားမ်ား ဝုိင္းဝန္းဖမ္းဆီး (႐ုပ္သံ) - DVB