ေရးၿမိဳ႕နယ္ အတုလရတနာ ေစတီေတာ္ စိန္ဖူးေတာ္ တင္လႉပူေဇာ္ - DVB