အမ်ိဳးသမီးဘ၀မွ လိင္အဂၤါေျပာင္းၿပီး ကာယဗလႀကံ့ခိုင္သည့္ အမ်ိဳးသားျဖစ္လာသူ (႐ုပ္သံ) - DVB