ႏိုင္ငံေရးျပႆ နာကို ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္ ရွမ္းအမ်ိဳးသားေန႔တြင္ တိုက္တြန္း | DVB