လႈိင္သာယာတြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲစာရင္း လာၾကည့္သူ နည္းပါး - DVB