သခင္ကိုကာကြယ္ရန္ ေႁမြေဟာက္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကသည့္ သစၥာရွိေခြးကေလး ၄ ေကာင္ (႐ုပ္သံ) - DVB