ၾသစေၾတးလ်အုိးပန္း အမ်ဳိးသားတဦးခ်င္း ဗိုလ္လုပြဲတြင္ ေရာ္ဂ်ာဖက္ဒရာ အႏုိင္ရဗုိလ္စြဲ - DVB