လင္းပုိင္မ်ားအား အမဲလုိက္မႈ ရပ္တန္႔ေပးရန္ ဂ်ပန္အစုိးရကုိ ဂစ္တာသမား ဆလက္ရွ္ ေတာင္းဆုိ - DVB