ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အႏုိင္ရရွိေရးအတြက္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီဝင္မ်ားကုိ ဦးသိန္းစိန္ တုိက္တြန္း | DVB