ငလ်င္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားသည့္ ပုဂံဘုရားမ်ားအနက္ ၂၀၀ ေက်ာ္ ျပဳျပင္ရန္က်န္ေသး - DVB