မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ စစ္တပ္က ဝင္ေရာက္စစ္ေဆး - DVB