အေဖာ္ကြဲ အာဖရိကျမင္းက်ားတေကာင္ကို ျခေသၤ့က ခုန္အုပ္တိုက္ခိုက္ (႐ုပ္သံ) - DVB