ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွင္းလင္း - DVB