ႏိုင္ငံျခားေရာက္ျမန္မာ ၃၅၀ ေက်ာ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကိဳတင္မဲေပးရန္ ေတာင္းခံထား - DVB