ဂ်ပန္လူမ်ိဳးတို႔၏ ေရခဲရည္ေလာင္း သည္းခံႏိုင္စြမ္းပြဲေတာ္ (ဓာတ္ပုံ) - DVB