ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲလံုၿခံဳေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးညြန္ၾကား - DVB