အႏၱရာယ္ရွိ ကၽြဲငါးမန္း တိုက္ခိုက္မႈကုိ မွိန္းျဖင့္ျပန္ထုိးၿပီး လြတ္ေျမာက္ခဲ့သူ (႐ုပ္သံ) - DVB