ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားပါသည့္ေရယာဥ္ နစ္ျမဳပ္ပုံ ေရးဆြဲထားသည့္ပုိစတာ ျပင္သစ္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲ - DVB