႐ုတ္တရက္ကားမီးေလာင္ခ်ိန္ သီသီေလးလြတ္ေျမာက္ခဲ့သည့္ သတင္းေထာက္သားအဖ - DVB