ယမ္းထုတ္လုပ္ရာတြင္ သံုးသည့္ဓာတုစၥည္းမ်ား ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္၌ ဖမ္းမိ - DVB