ၾသစေၾတးလ်တြင္ အေပါ့စားေလယာဥ္ငယ္တစင္္း ပ်က္က်၊ ၿဗိတိန္အမ်ဳိးသမီးတဦး ေသဆုံး - DVB