တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ေဖာ္ေဆာင္မႈက အိမ္ၿခံေျမေဈးကြက္ကို သက္ေရာက္မႈမရွိႏိုင္ - DVB