သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္သစ္တြင္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ တုိက္တြန္း - DVB