လြတ္ေျမာက္ေနသည့္ မိေက်ာင္းႀကီးေၾကာင့္ ထိုင္းေဒသခံမ်ား ထိတ္လန္႔ - DVB