ထုိင္းေတာင္ပိုင္းတြင္ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ မုိးရြာၿပီး ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၃၀ အထိ တုိးလာ - DVB