ေစ်းကစားသူမ်ားႏွင့္ ေဒၚလာကိုင္ထားသူမ်ား၏ စိုးရိမ္စိတ္ေၾကာင့္ ေဒၚလာေဈး အတက္အက်ၾကမ္း - DVB