ခရီးသြားလာျခင္းဆုိင္ရာ ေဆးပညာသင္တန္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္ - DVB