ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အန္အယ္လ္ဒီက က်ပ္သိန္း ၂၀၀၀လွဴဒါန္း | DVB