သခင့္ေနာက္ဆုံးခရီးတြင္ ၀မ္းနည္းငိုေႂကြးခဲ့သည့္ ျမင္းတေကာင္၏႐ုပ္သံ ေရပန္းစား - DVB