ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဘ႑ာေငြ ေနာက္ထပ္ ခြဲေဝသံုးစြဲေရး ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္း - DVB