အိႏၵိယတြင္ လူေနအိမ္ရာဘက္ လမ္းမွားေရာက္လာသည့္ က်ားသစ္ကို ဝုိင္းဝန္းဖမ္းဆီး (႐ုပ္သံ) - DVB