လယ္ယာက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏိုင္ငံတကာေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၂၆၀ ေက်ာ္ ရရွိထား | DVB