စိုက္ပ်ဳိးေရးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္မည့္ Call Center ဖြင့္လွစ္မည္ - DVB