အန္အယ္လ္ဒီလႊတ္ေတာ္ အစိုးရေနာက္ ေမ်ာပါၿပီး ထိန္းေက်ာင္းမႈ အားနည္း - DVB