မကၠဆီကိုရွိ ကိုလီမာမီးေတာင္ အျပင္းအထန္ ၂ ႀကိမ္ေပါက္ကြဲ (႐ုပ္သံ) - DVB