တ႐ုတ္တြင္ ေျမၿပိဳမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေနရာအနီးမွ ရြာသား ၄၀၀ ေက်ာ္ကို အေရးေပၚ ေျပာင္းေရႊ႕ (႐ုပ္သံ) - DVB